14.03.2016

AFYONKARAHİSAR MÜFTÜLÜĞÜ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla “ İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplama aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” amacıyla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur. Osmanlı Devletinde Din İşleri Meşihat Makamınca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara’da Kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti adıyla “Bakanlık” olarak yer aldı. 3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine, 429 Sayılı Kanunla , Başvekalete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. 14 Haziran 1935 tarihinde kabul edilerek 22 Haziran 1935 te yürürlüğe giren 2800 Sayılı Diyanet İşleri Reisliği, Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun, Başkanlığın İlk Teşkilat Kanunudur. 1927 yılında oluşturulan yapıda 1950 yılına kadar herhangi bir değişiklik yapılmamış, 20 Nisan 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 88501 kadrosuyla yurt içinde bütün İl ve İlçelerde Müftülük olarak; yurtdışında soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın bulunduğu ülkelerde ise Din Hizmetleri Müşavirliği, Ateşeliği olarak teşkilatlanmış bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman Türk Milletine Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, Milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek ve her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak, Dinimizin birlik, beraberlik, fedakarlık ve yardımlaşma gibi yüce prensiplerini halkımıza benimseterek, başarılı, etkin ve yaygın bir Din Hizmeti sunmaktadır. AFYONKARAHİSAR MÜFTÜLÜĞÜ Afyon ilinin eski adı Karahisar-i Sahib olup Karahisar ismi, Şehrin ortasında yükselen kayalığın renginden ve üstünde bulunan Hisar'dan gelmiştir. Sahib ise Anadolu Selçukluları 'nın son devirlerinde yaşayan ve Moğol istilası sırasında buraya sığınan Sahib Ata Fahreddin Ali Bey'in adıyla ilgilidir. Sonraları Şöhret bulan Afyon adı ise bu bölgede eskiden beri geniş ölçüde yapılan Haşhaş ekimine dayanır. 1341 'den sonra Afyon Germiyanoğullarının idaresine geçmiş, Germiyanoğlu Hızır Paşa burada Mevleviliğin yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. II. Yakup Bey zamanında Yıldırım Beyazıt tarafından şehir Osmanlı ülkesine katılmıştır. Afyon, İstiklal Harbi'nde Türk askerî harekatının en önemli cephesini teşkil etmiştir. Bizzat Atatürk'ün kumanda ettiği Büyük Taarruz sonunda Yunan Kuvvetleri bozguna uğratılmış ve şehir 27 Ağustos 1922'de kurtarılmıştır. Osmanlı İdari Teşkilatında Anadolu (Sivas) eyaletine bağlı bir sancak merkezi olan ve (Afyon) Karahisar-i Sahib adıyla anılan bu sancak XIX. yüzyıla kadar bu durumunu korumuştur. 1839'da Hüdavendigar (Bursa)adı altında teşkil edilen eyaletin içinde sayılmıştır. Önceleri merkezden tayin edilen sancak beyleri tarafından idare edilmekte iken bu son tarihte Kaymakamlık, 1867'de Mutasarrıflık olarak idari teşkilattaki yerini koruyan Afyon, daha sonra ise Vilayet olmuştur.(1922) Bizanslılar zamanından kalan Afyonkarahisar Kalesi II.Selim zamanında tamir edilmiştir. Kalenin içinde Selçuklulardan kalma bir mescid harabesi, 200 kadar muhafızı olan kalede ayrıca siyasi suçluların konduğu bir de Hapishane bulunduğu rivayet edilir. Osmanlılar zamanında önemli bir kültür potansiyeline sahib olduğu anlaşılan şehirde birçok şair, ilim adamı, devlet adamı, sanatçı ve hattat yetişmiştir.(Ahteri Kebir -Luğat- Sahibi, Mustafa b. Şemseddin Karahisari, Hattat Ahmet el–Karahisari, Hattat İ.Hakkı Altunbezer, Sadrazam-Kabaağaçlızade- Ahmet Cevat Paşa, Prof. Kamil Miras…) Ayrıca burada Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı dönemlerinden kalma birçok tarihi eser mevcut olup bunlardan; Ulu cami (Selçuklu), İmaret – Gedik Ahmet Paşa Cami, Mevlevi Cami, Mısri Cami görülmeye değer eserlerdir. Afyon halkı Dinine, örf - adet ve geleneklerine çok bağlıdır. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayında ve diğer mübarek günlerde camiler tıklım tıklım dolar ve kabirler ziyaret edilir. Ramazan ayında binlerce hatim okunur ve bu hatimlerin duası Ulu Camiinde mahşeri bir kalabalığın katılımı ile yapılır. Afyon Müftülüğü 1924 yılında kurulmuş ve teşkilatlanmış olup, İl Müftülüğü ve 17 İlçe Müftülüğü ile hizmet vermektedir.